• Imprimeix

Ajuts per a organitzacions de l'economia social i cooperativa

Subvencions per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys inscrits a la Garantia Juvenil, mitjançant la contractació per part d'entitats de l'economia social i cooperativa (línia B).

LÍNIA B

 

A qui va dirigit?

En poden ser beneficiàries les entitats de l'economia social i cooperativa que portin a terme activitat econòmica i que contractin una persona que prèviament s'hagi inscrit al registre telemàtic del programa de Garantia Juvenil, amb qualsevol tipus de contracte laboral d'una durada mínima de 6 mesos.

S'entendrà per entitat de l'economia social, les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les societats agràries de transformació.

Import

L'import màxim de la subvenció és el corresponent al salari mínim interprofessional establert per l'any 2015 per un període màxim de 12 mesos i mínim de 6 mesos. Per calcular l'import de la subvenció es tindrà en compte únicament el nombre de mesos complets d'alta a la Seguretat Social, i el percentatge de la jornada de treball, que suposarà una reducció de la subvenció quan la jornada efectiva sigui inferior al 100%. Segons la taula següent:

 

Mesos

Import

6

4.540,20 €

7

5.188.80 €

8

5.837,40 €

9

6.486,00 €

10

7.134,60 €

11

7.783,20 €

12

9.080,40 €

 

La subvenció podrà ser concedida també quan la jornada de treball sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Convocatòria per a l'any 2016, tancada.