• Imprimeix

Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms

Subvencions per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys inscrits a la Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació (línia A) o la contractació per part d'empreses i de treballadors autònoms (línia B).

LÍNIA A


A qui va dirigit?

En poden ser beneficiaris els joves acollits al programa de Garantia Juvenil que es donin d’alta prèviament com a treballadors autònoms, amb domicili fiscal o centre de treball a Catalunya.

No poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquest programa els joves societaris de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, així com les persones treballadores autònomes col·laboradores. Tampoc poden ser beneficiàries les persones joves acollides al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l'activitat.

Import

La quantia màxima d'aquesta subvenció serà de 9.080,40 € per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la Seguretat Social de les persones treballadores autònomes, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Es considera subvencionable l'import equivalent al salari mínim interprofessional de la persona donada d'alta per garantir uns ingressos mínims de la persona autònoma a l’inici de la seva activitat empresarial.

 

 

LÍNIA B


A qui va dirigit?

En poden ser beneficiàries les persones treballadores autònomes que portin a terme activitat econòmica i que contractin una persona que prèviament s'hagi inscrit al registre telemàtic del programa de Garantia Juvenil, amb qualsevol tipus de contracte laboral d'una durada mínima de 6 mesos.

S'entendrà per persona treballadora autònoma la persona física, amb residència i domicili fiscal a Catalunya, que realitzi de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de la direcció i l'organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que estableix l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom.

Import

L'import màxim de la subvenció és el corresponent al salari mínim interprofessional establert per l'any 2015 per un període màxim de 12 mesos i mínim de 6 mesos. Per calcular l'import de la subvenció es tindrà en compte únicament el nombre de mesos complets d'alta a la Seguretat Social, i el percentatge de la jornada de treball, que suposarà una reducció de la subvenció quan la jornada efectiva sigui inferior al 100%. Segons la taula següent:

 

Mesos

Import

6

4.540,20 €

7

5.188.80 €

8

5.837,40 €

9

6.486,00 €

10

7.134,60 €

11

7.783,20 €

12

9.080,40 €

 

La subvenció podrà ser concedida també quan la jornada de treball sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.