Què és garantia juvenil?
  • Imprimeix

Requisits

Quadrat_gencat Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.

Quadrat_gencat Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

Quadrat_gencat Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Quadrat_gencat No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Quadrat_gencat No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Quadrat_gencat No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Quadrat_gencat Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.